Privacy

Privacyverklaring Administratiekantoor Damstra

Dit is de privacyverklaring van Administratiekantoor Damstra, hierna ook: “Administratiekantoor Damstra”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Administratiekantoor Damstra.

Korte privacyverklaring
Uitsluitend op uw nadrukkelijke verzoek zal Administratiekantoor Damstra uw prive danwel, zakelijke gegevens delen met derden.
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de aangiften omzetbelasting, inkomstenbelasting en andere aanverwante belastingzaken.
De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Voor identificatiedoeleinden
• Voor het aanspreken met de juiste titel
• Om na te gaan of u boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
• Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
• Om onze (leden)administratie te kunnen voeren
• Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
• Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
• Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?
Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):
Uw toestemming.
De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.
De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
De gegevens zijn nodig voor een algemeen belang of een publieke taak die aan ons is opgedragen.
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
• Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de (leden)administratie Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden) Zolang als u het account hebt.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen). Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
Cameraopnamen Maximaal 4 weken na de opnamen
Correspondentie Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
IP adres Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie over surfgedrag Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Reviews Zolang de review relevant is.
Locatiegegevens Tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.
Informatie over credit checks Tot 6 maanden na uw laatste aanvraag.
Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen. Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure. Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
• informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
• incorrecte gegevens te laten corrigeren;
• onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
• uw gegevens te laten verwijderen;
• uw gegevens te laten “beperken”;
• bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
• als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
• als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
• een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”
Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?
Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
Administratiekantoor Damstra
Briljant 28
06-29626492 of rdamstra@upcmail.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 1-mei-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.

theme by teslathemes